Przedmiot działalności

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest utworzony i utrzymywany w celu:
  1) prowadzenia działalności leczniczej polegającej na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych metod leczenia,
  2) realizacji zadań z zakresu:
     a) lecznictwa stacjonarnego,
     b) specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,
     c) diagnostyki medycznej,
     d) rehabilitacji leczniczej,
     e) nie wymienionego w niniejszym punkcie a wynikającego z odrębnych przepisów.
 2. Do podstawowych zadań Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych w zakresie realizowanym przez komórki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych.
 3. Do zadań Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego należą również:
  1) realizacja własnych lub zleconych programów zdrowotnych i naukowych,
  2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  3) uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  4) podejmowanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami i organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania na rzecz ochrony zdrowia oraz możliwość członkostwa w takich organizacjach,
  5) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działa Centrum Urazowe.
 5. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działa Regionalne Centrum ECMO

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, odpłatną działalność gospodarczą w zakresie:

 1. sprzedaży posiłków,
 2. przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów,
 3. usług sterylizacji,
 4. usług parkingowych,
 5. sprzedaży usług utylizacji odpadów medycznych,
 6. wynajmu, dzierżawy, użyczania lokali, pomieszczeń i powierzchni, wyposażenia, urządzeń i sprzętu, które nie służą realizacji podstawowych celów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, określonych w statucie,
 7. organizacji zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów i innych form kształcenia,
 8. realizacji badań, w tym badań klinicznych,
 9. prowadzenia eksperymentów medycznych,
 10. udostępniania danych statystycznych i ich opracowań,
 11. udzielania konsultacji, wydawania opinii i ekspertyz oraz testowania nowych rozwiązań,
 12. udziału w projektach krajowych i zagranicznych, realizujących cele i zadania w obszarze naukowo-badawczym oraz edukacyjno-szkoleniowym.

Działalność jednostki prowadzona jest za pomocą komórek organizacyjnych oraz funkcjonalnych. Utrzymana jest ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami poprzez wzajemne konsultacje, badania diagnostyczne oraz zabiegi.
 

PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Komórki organizacyjne wykonujące świadczenia medyczne w zakresie lecznictwa stacjonarnego pracują w systemie całodobowym i ostrodyżurowym.

 1. NACZELNA PIELĘGNIARKA
   
 2. WIELOPROFILOWY SZPITAL KLINICZNY:
  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
  2. Oddział Okulistyki,
  3. Oddział Laryngologii,
  4. Oddział Chirurgii,
  5. Oddział Chirurgii Dziecięcej,
  6. Oddział Neurochirurgii,
  7. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  8. Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
  9. Oddział Urologii,
  10. Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,
  11. Oddział Kardiologii,
  12. Oddział Kardiochirurgii,
  13. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków,
  14. Oddział Pediatrii,
  15. Oddział Chorób Wewnętrznych,
  16. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  17. Blok Operacyjny.
 3. ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
  1. Poradnia Okulistyczna,
  2. Poradnia Laryngologiczna,
  3. Poradnia Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej,
  4. Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
  5. Poradnia Neurochirurgii,
  6. Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
  7. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
  8. Poradnia Urologiczna,
  9. Poradnia Nefrologiczna,
  10. Poradnia Kardiologiczna,
  11. Poradnia Kardiochirurgii,
  12. Poradnia Chorób Wewnętrznych,
  13. Poradnia Stomatologiczna,
  14. Poradnia Alergologiczna,
  15. Poradnia Diabetologiczna,
  16. Medycyna Pracy.
 4. ZAKŁADY:
  1. Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  2. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  3. Zakład Mikrobiologii,
  4. Zakład Rehabilitacji,
  5. Zakład Patomorfologii,
  6. Zakład Medycyny Sądowej - Referencyjny Ośrodek Uniwersytetu Opolskiego
 5. INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:
  1. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi,
  2. Sekcja Statystyki Medycznej i Archiwum,
  3. Apteka,
  4. Centralna Sterylizatornia i Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek,
  5. Dział Higieny i Obsługi Żywienia,
  6. Pracownik socjalny,
  7. Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
  8. Specjalista ds. epidemiologii.
 6. ADMINISTRACJA:
  1. Kancelaria,
  2. Dział Organizacyjno-Prawny,
  3. Dział Personalny,
  4. Audytor Wewnętrzny,
  5. Dział BHP i p.poż,
  6. Sekcja Komunikacji i Promocji, 
  7. Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta,
  8. Pełnomocnik Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, 
  9. Inspektor Ochrony Danych,
  10. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,
  11. Specjalista ds. Jakości, 
  12. Sekcja Administracji,
  13. Sekcja Badań Klinicznych,
  14. Sekcja ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych,
  15. Sekcja Inwestycyjna,
  16. Zastępca Gł. Księgowego,
  17. Dział Finansowo-Księgowy,
  18. Dział Kontraktowania i Rozliczeń,
  19. Dział Controllingu,
  20. Dział Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji,
  21. Dział Eksploatacyjno-Techniczny,
  22. Dział Logistyki,
  23. Centrum Informatyczne,
  24. Dział Zamówień Publicznych, 
  25. Dział Higieny i Obsługi Żywienia,
  26. Dział Żywienia.

  Organizację i zakresy zadań komórek medycznych, administracyjnych, ekonomicznych i technicznych określa Regulamin Organizacyjny umieszczony w BIP w zakładce „Organizacja jednostki”.
Załącznik Rozmiar Data wysłania
Wykaz osób sprawujących funkcje kierownicze w USK w Opolu_0.pdf 138.7 KB 2021-08-30