Organizacja jednostki

Sposób zarządzania jednostką określa:

- Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu nadany przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego zarządzeniem nr 101/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.,

- Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wprowadzony zarządzeniem nr 26/2020 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 6 kwietnia 2020r. i zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.; zmieniony zarządzeniem nr 65/2020 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 24 sierpnia 2020r. i zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą nr 8/2020 z dnia 13.08.2020r.; zmieniony zarządzeniem nr 36/2021 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 9 kwietnia 2021r. i zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą nr 1/2021 z dnia 1.04.2021r.; zmieniony zarządzeniem nr 78/2021 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 30 lipca 2021r. i zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą nr 5/2021 z dnia 21.07.2021r.

DYREKCJA

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu kieruje Dyrektor Generalny oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 • Uniwersytet Opolski nawiązuje z Dyrektorem Generalnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dyrektor Generalny samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest przełożonym wszystkich pracowników.
 • Dyrektor Generalny zarządza Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu przy pomocy:
  • Dyrektora ds. Lecznictwa,
  • Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego,
  • Dyrektora ds. Administracyjnych,
  • Naczelnej Pielęgniarki,
  • ordynatorów lub kierowników oddziałów,
  • kierowników działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych,
  • pełnomocników.

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych zastępców dyrektora określa Regulamin organizacyjny.

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 • Dyrektor Generalny - Dariusz Madera

 • Dyrektor ds. Lecznictwa - Andrzej Kucharski

 • Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Aleksandra Gapińska

 • Dyrektor ds. Administracyjnych – Marcin Miga

 
RADA SPOŁECZNA

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Generalnego. Skład oraz zadania rady społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.  

Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

powołana zarządzeniem nr 65/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w składzie:

 

 1. Przewodniczący Rady:
  • dr hab. inż. RAFAŁ MATWIEJCZUK - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
 2. Członkowie:
  • JAKUB BEREZOWSKI - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
  • MIECZYSŁAW WOJTASZEK- przedstawiciel Wojewody Opolskiego
  • ROMAN KOLEK - przedstawiciel Samorządu Województwa Opolskiego,
  • MAREK DRYJA - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej,
  • ELŻBIETA DUDA - przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • prof. dr hab. n.med. MARIAN ZEMBALA - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • PIOTR ZAMELSKI - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • PRZEMYSŁAW ZYCH - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • RENATA SZYGUŁA - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • JACEK JÓŹWIAK - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego.
Załącznik Rozmiar Data wysłania
Statut USK w Opolu 4.68 MB 2021-07-29
Regulamin organizacyjny USK w Opolu 25.02 MB 2021-08-02