Forma prawna

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
  • Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wprowadzonego zarządzeniem nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Rektora i Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju zostały przekazane wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Przekazanie szpitala PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu przez Marszałka Województwa Opolskiego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nastąpiło w formie umowy darowizny. Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 został spisany w dniu 14 czerwca 2017 r. w Opolu, w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ulicy Kołłątaja 10. Zarządzeniem nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu zmienił nazwę na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski.


Adres źródłowy: http://bip.usk.opole.pl/forma-prawna