Kontrole

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przeprowadzane są kontrole przez uprawnione jednostki zewnętrzne. Celem prowadzonych kontroli jest zbadanie prawidłowości, rzetelności, celowości i gospodarności realizowanych zadań statutowych zakładu. Kontrole udokumentowane są poprzez: wpis dokonany w książce kontroli, protokół kontroli, a w razie ustalenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne.  

AUDYTY WEWNĘTRZNE

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu powołane są stanowiska ds. Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego oraz Kontroli Wewnętrznej. Zadaniem zatrudnionych Audytorów jest dostarczanie Dyrektorowi Generalnemu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu racjonalnego zapewnienia oraz niezależnych opinii o efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa ekonomicznego i prawnego, realizacji zadań bieżących oraz strategicznych, a także ujawnianie wszelkich uchybień i nieprawidłowości. Audyty przeprowadzane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. Z każdego audytu sporządzane jest sprawozdanie oraz przedkładane są Dyrektorowi Generalnemu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu rekomendacje mające na celu usunięcie uchybień i usprawnienie działania jednostki w danym obszarze funkcjonowania. W oparciu o wyniki audytu i przedłożone przez Audytora Wewnętrznego rekomendacje, Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu podejmuje stosowne działania, wydając pisemne zalecenia kierowane do osób odpowiedzialnych za zadania objęte audytem wewnętrznym.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Mając na uwadze powyższy zapis nie jest publikowana pełna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych.

 


Adres źródłowy: http://bip.usk.opole.pl/kontrole